2020. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused Tallinn Stock Exchange:TPD1T

[ad_1]

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2020 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

2020. aasta teises kvartalis müüdi 0,7 hektariline kinnistu hinnaga 65 000 eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.09.2020 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2020. aasta esimese 9 kuu puhaskahjum -15 752 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00350 eurot.

Seisuga 30.09.2020 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 130 377 eurot. Ühingu omakapital oli 2 127 709 eurot, mis moodustas 99,87% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR30.09.202031.12.2019
Raha151 904150 007
Nõuded ja ettemaksud3 0677 381
Käibevara kokku154 971157 388
Kinnisvarainvesteeringud1 975 4062 036 000
Põhivara kokku1 975 4062 036 000
AKTIVA KOKKU2 130 3772 193 388
Võlad ja ettemaksed2 66849 927
Lühiajalised kohustused kokku2 66849 927
Kohustused kokku2 66849 927
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses2 299 0202 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kahjum-684 909-699 157
Omakapital kokku                              2 127 7092 143 461
PASSIVA KOKKU2 130 3772 193 388

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2020 9 kuud2019 9 kuud
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist4 4050
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud-8 409-9 466
Brutokahjum– 4 004-9 466
Üldhalduskulud-11 758-13 701
Ärikahjum-15 762-23 167
Neto finantstulu (-kulu)105
PERIOODI PUHASKAHJUM-15 752-23 162
PERIOODI KOONDKAHJUM-15 752-23 162

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200

[ad_2]

Source link